Меню
Your Cart

Официален каталог на фирма: ИНТЕР КЕРАМИК ! От този портал не могат да се извършват продажби! “Порталът е само и единствено за официалните представители на фирмата!„

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

Моля прочетете внимателно тези Общи условия за регистрация на потребителски профил („Условията“). Условията съдържат важна информация. С регистрацията на потребителски профил Вие се съгласявате с тези Условия.

1. Условията се прилагат за регистрация на потребителски профил за извършване на поръчки на следния уебсайт http://www.interceramicbg-outlet.com на „ИНТЕР КЕРАМИК“ ООД, ЕИК 131214291, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Оборище“, ж. к. кв. „Подуяне“, ул. „Богдан“ № 3, ап. 12 (наричано по-долу „ИНТЕР КЕРАМИК“), което дружество администрира и носи отговорност за уебсайта (наричан по-долу „Сайтът“), както и за предоставяните стоки („Стоките“).

2. Регистрацията на потребителски профил Ви предоставя правото да извършвате поръчки на Сайта.
3. Регистрацията на потребителски профил е лична и потребителският профил е непрехвърлим.

4. При регистрацията на потребителски профил ИНТЕР КЕРАМИК събира и обработва следната информация и лични данни:
1. име и фамилия;
2. адрес;
3. телефон;
4. и-мейл;
5. потребителско име;
6. парола.

При администрирането на Сайта, ИНТЕР КЕРАМИК не събира и не обработва чувствителни данни.

5. Събираните и обработваните лични данни от ИНТЕР КЕРАМИК ще се съхраняват за срок от 5 години, считано от извършване на последната доставка на поръчка, извършена чрез използване на потребителския профил за извършване на поръчки на Сайта.

6. ИНТЕР КЕРАМИК обработва Вашите лични данни за следните ЦЕЛИ: за извършване на поръчки на Сайта и сключване на договори въз основа на извършените поръчки.

7. Личните Ви данни: телефон, и-мейл, име, фамилия и адрес, потребителско име и парола, ще се обработват на основание: чл. 6, ал. 1, б. „б“ от Регламента, а именно обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на Субекта на данните преди сключването на договор.
 
8. Отговорен за обработването на личните данни, събирани по време на регистрацията, е ИНТЕР КЕРАМИК, което дружество е администратор на лични данни. Ако желаете да получите информация по отношение на личните данни, съхранявани за Вас, може да се свържете с ИНТЕР КЕРАМИК на следния електронен адрес: office@interceramicbg.com

9. Във връзка с личните Ви данни разполагате със следните права:
Право да изискате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на личните Ви данни или право да направите възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните;
Право да оттеглите съгласието си по всяко време, без да се засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие, преди то да бъде оттеглено;
Право на жалба до Комисия за защита на личните данни, с адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg във връзка обработването на личните ви данни.
 
10. Регистрация на потребителски профил може да бъде извършена от всяко физическо лице на възраст над 18 години, пребиваващо на територията на България. Лица под 18 години нямат право на регистрация. При администрирането на Сайта, ИНТЕР КЕРАМИК няма да събира и обработва лични данни по отношение на лица, ненавършили 18 години.

11. За регистрация на потребителски профил е необходимо потребителят да попълни задължителните полета на регистрационната форма.

12. ИНТЕР КЕРАМИК не носи отговорност за каквито и да е било разходи или разноски, направени от Вас във връзка с регистрацията Ви. Разходите за използваните интернет услуги са за Ваша сметка.

13. ИНТЕР КЕРАМИК не носи отговорност за (i) мрежата (кабелна, интернет или друга сходна мрежа), компютърни хардуерни или софтуерни прекъсвания, независимо от тяхното естество или произход, в резултат на ограничена, късно получена или изгубена информация, (ii) всякакви други проблеми или неудобства, причинени от работата на каквато и да е мрежа (кабелна, интернет или друга сходна мрежа), Сайта, компютърен хардуер или софтуер, и (iii) грешки, свързани с въвеждане и обработка на лични данни, освен когато тези грешки са в резултат на груба небрежност или умисъл.

14. ИНТЕР КЕРАМИК не носи отговорност и не е отговорен за каквито и да било несъвместимости между различните технологии в най-широк смисъл, използвани по време на регистрацията, използването и хардуерната и софтуерната конфигурация, използвана от Вас.

15. ИНТЕР КЕРАМИК си запазва правото да прекрати, промени или изтрие Условията, ако по някаква причина, се окаже, че регистрираните потребителски профили или Сайта не могат да бъдат обработвани, администрирани или поддържани по предвидения в законодателството начин. В този случай ИНТЕР КЕРАМИК не носи никаква отговорност и не дължи обезщетение за вреди.

16. ИНТЕР КЕРАМИК прилага Политика на поверителност, съобразена с приложимото законодателство.

17. За допълнителна информация за защита на личните данни, моля да се запознаете с Политиката на поверителност на ИНТЕР КЕРАМИК.

18. ИНТЕР КЕРАМИК си запазва правото да спре по всяко време използването на потребителския профил, като Вие нямате право да оспорвате действията на ИНТЕР КЕРАМИК.

19. Вашите задължения:
- да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма;
- да внасяте при нужда промени в данните си - с оглед тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.
В случай че предоставите фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ИНТЕР КЕРАМИК има право да закрие и/или изтрие информацията за Вашия пощенски адрес и да Ви откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

20. Сайта съдържа информация относно цената, основните характеристики на Стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупка. ИНТЕР КЕРАМИК не носи отговорност за неточности в описанието на Стоката, касаещи основните и характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
 
21. Вие имате право поръчвате Стоки, представяни от ИНТЕР КЕРАМИК. При извършване на поръчката Вие имате право да избере Стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти. По всяко време, преди завършването на Поръчката, Вие имате право да промените избраните от Вас Стоки.

22. При извършването на поръчка от Сайта, Вие влизате в договорни отношения с ИНТЕР КЕРАМИК, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Условия. Поръчката се смята за извършена при потвърждаването й, следвайки инструкциите в Сайта. Вие сте длъжен да заплати цената, която е била посочена в сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на Сайта, ИНТЕР КЕРАМИК има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от Вас, ако има такива.

23. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Вас начин и според посочените срокове. ИНТЕР КЕРАМИК си запазва правото да удължава посочените срокове за доставка със срок до 7 дни, без да Ви информира предварително за това. В случай че е необходимо удължаване на посочените сроковете със срок от над 7 дни, ИНТЕР КЕРАМИК се задължава да получи Вашето предварително одобрение. ИНТЕР КЕРАМИК си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да Ви предупреждава предварително, стига това да не променя начина на доставка.    
 
24. Вие има право да се откажете от извършената поръчка, без да посочвате причина, без да дължите обезщетение или неустойка и без да заплащате каквито и да е разходи, с изключение на допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Вие изрично сте избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлаган от ИНТЕР КЕРАМИК и преките разходи за връщането на стоките, в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на стоката.
 
25. За да упражните правото си на отказ, Вие трябва да уведомите ИНТЕР КЕРАМИК за решението си да се откажете от поръчката с недвусмислено заявление на следния адрес: гр. София, бул Ботеградско шосе номер: 286  – Офис на Интер Керамик.  За да бъде спазен срока за отказ от поръчката, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на 14-дневния срок за отказ от поръчка по чл. 24 по-горе.

26. Вие можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ от поръчката на следния и-мейл адрес: office@interceramicbg.com
 ИНТЕР КЕРАМИК ще Ви изпрати съобщение за потвърждение на получаването на отказа от поръчката на посочения от Вас и-мейл.
 
27. Ако се откажете от извършената поръчка, ИНТЕР КЕРАМИК ще Ви възстанови всички плащания, които е получило. ИНТЕР КЕРАМИК ще извърши възстановяването, като използва същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция.

28. В случай че упражните правото си на отказ, Вие следва да изпратите или да върнее обратно стоките на ИНТЕР КЕРАМИК на следния адрес: гр. София, бул Ботеградско шосе, номер: 286 в централния склад на фирмата, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте информирали ИНТЕР КЕРАМИК за отказа си от извършената поръчка. Срокът се счита за спазен, ако изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.
 
29. За настоящите Условия се прилага българското право.

30. ИНТЕР КЕРАМИК си запазва правото да променя Условията по всяко време, без да носи отговорност пред потребителите или трети лица. Изменените Условия се публикуват на Сайта.
Ние, ИНТЕР КЕРАМИК ООД, ЕИК 131214291,  или трети страни от наше име, можем да се свързваме с вас и да ви изпращаме съобщения относно продукти, събития и промоции, като ще съхраняваме и обработваме следните лични данни, включително:   

·       име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, потребителско име;

 

Ще поддържаме сигурността на личните данни и няма да ги споделяме с трети страни, различни от онези, които ангажираме да предоставят услуги от наше име. Ще се свързваме с вас само посредством имейл или нотификация в потребителския ви профил

 

Ако желаете да прекратите потребителския си профил или да се отпишете от определен канал, моля, следвайте стъпките, съдържащи се в конкретното съобщение или се свържете с обслужване на клиенти. За повече информация, включително относно начините, по които да упражнявате вашите права във връзка с личните данни, които имаме за вас, моля, прочетете нашата  Политика за поверителност.


Интер Керамик полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния каталог.
Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, Интер Керамик уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
Характеристиките на продуктите, описани в Електронния каталог, могат да бъдат променяни по всяко време.
Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки.
Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни.
Въпреки това се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация

Този сайт използва „бисквитки“/cookies. За повече информация относно употребата им, както и относно защитата на лични данни, прочетете Уведомлението за поверителност Прочети тук